جمعیت هلال احمر استان البرز | شعبه نظر آباد

جمعیت هلال احمر استان البرز

پنج شنبه، 5 ارديبهشت 98 - ساعت 18 :07: 13

آدرس: نظر آباد - خ الغدیر جنوبی - الغدیر 13 - جمعیت هلال احمر شعبه نظرآباد.

شماره تماس :

واحد شماره تماس
رئیس شعبه 45365145
معاون شعبه - مسئول امداد 45329062
کشیک امداد 45363555  داخلی 101 
دبیرخانه / فکس 45329028
تلفن خانه 45363555
Back To Top